Vrienden van Cedrah

Beleidsplan 2019 – 2021

 

Inleiding

 

De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van het welzijn van bewoners van de door de stichting:  Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de   regio Rotterdam, gevestigd te Rotterdam, beheerde zorgcentra en daarmee verbonden aanleunwoningen en de serviceflats en van het welzijn van andere ouderen, die op enigerlei wijze gebruik maken van de  diensten van genoemde stichting, alsmede het verlenen van financiële  -  steun en bijstand aan genoemde stichting.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

Grondslag

 

De stichting heeft als grondslag bij al haar arbeid de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God, zoals beleden in de artikelen twee tot en met zeven van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Daarbij onderschrijft zij geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren zestien honderd achttien en zestien honderd negentien

 

Termijn van een beleidsplan

 

Dit beleidsplan beslaat een termijn van drie jaar.

 

Doelstelling 

 

Zorgorganisatie Cedrah biedt bescherming en beschutting aan mensen die zorg nodig hebben. De naam Cedrah is afgeleid van de Cederboom en past goed bij dit beeld. Het is een populaire boom vanwege het uiterlijk, maar ook is het hout stevig en goed bestand tegen rotting. Zelfs koning Salomo gebruikte dit hout voor de tempel in Jeruzalem. Cedrah is een krachtige organisatie, met medewerkers die gemotiveerd zijn om identiteitsgebonden zorg op het hoogste niveau te leveren. Een Cederboom kan wel veertig tot vijftig meter hoog worden en ook groeit hij in de breedte door zijn wijduitstaande, rechte takken. Om Cedrah in de breedte te laten groeien, zijn goede vrienden nodig. Zij zorgen ervoor dat we de zorg nog beter kunnen leveren. Cedrah levert zorg in Zuid-Holland en Zeeland. Deze zorg bieden we aan in woonzorgcentra of in serviceflats. Hier gaan identiteit en kwaliteit dagelijks hand in hand. Vanuit de door de grondslag bepaalde identiteit wordt vraaggerichte, betrokken zorg en diensten verleent. Dit is zichtbaar in woonomgeving, leefsfeer en activiteiten. Voor onze cliënten en hun familieleden, het personeel en de vrijwilligers is onze grondslag een bijzondere meerwaarde.

 

Strategie

 

Om de slagkracht en de verbondenheid met de locatie te vergroten, adviseren we een decentraal model. In de gewenste situatie komt er per locatie een eigen Vrienden commissie. Belangrijk is dat de leden zijn geworteld in de lokale- en of regionale samenleving en deze representeren. Qua bezetting is het wenselijk om familieleden, ondernemers, vrijwilligers en jongeren te laten participeren. De huidige stichting Vrienden van Cedrah blijft in een - afgeslankte vorm - bestaan. De belangrijkste taken zijn het beheer van de aanwezige fondsen, het werven van middelen door bijdragen van kerken te vragen en daarmee het leveren van een financiële bijdrage aan het pastoraal werk binnen Cedrah.

 

Huidige situatie

 

De stichting ´Vrienden van Cedrah´ is in de huidige opzet een zelfstandige stichting met een bestuur van minimaal vijf leden, is gericht op de Zuid-Hollandse locaties en werft gelden voor Cedrah door middel van het vragen van bijdragen van kerken en de werving van donateurs. De stichting is ontstaan uit afzonderlijke Vriendenstichtingen voor Zuid-Hollandse locaties en serviceflats. Deze ontstaansgeschiedenis is nu nog zichtbaar omdat de Stichting naast algemene middelen, fondsen specifiek voor locaties en serviceflats beheert.  Het stichtingsbestuur honoreert verzoeken van locatiemanagers – die deze moeten indienen via de Raad van Bestuur – voor zaken die niet direct uit de exploitatie van een locatie bekostigd kunnen worden en waarvan de inzet direct ten goede van cliënten van Cedrah moet komen.

 

Activiteiten van de organisatie

 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Cedrah vergadert ten minste vier maal per jaar, om de aanvragen van het CVB (College van Bestuur) te bespreken, activiteiten te bespreken en tot uitvoer te brengen, te coördineren en het beleid te bepalen, aan kerkenraden een verzoek te richten om of een collecte te houden of een gift te verstrekken. Door het werven van donateurs; dit vindt plaats door de aanwezigheid van de Vrienden op verkopingen, markten etc. en door een wervende bijdrage te plaatsen in het contactblad van Cedrah.

 

De lokale commissies kunnen een waaier van activiteiten organiseren om gelden binnen te halen voor de betreffende locatie. Dit zijn geoormerkte gelden en komen ten goede aan voorzieningen binnen de betreffende locatie. Voorbeelden van activiteiten zijn: ondernemersontbijt, zangavond, actiemarkt, collecte en het werven van donateurs.