Vrienden van Cedrah

Financiële verantwoording

 

Het doel van de Vriendenstichting is gelden bijeen te brengen voor steun aan de bewoners en de ouderen in de verschillende zorgcentra van Cedrah in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

De stichting heeft de ANBI – status verkregen. Giften en bijdragen zijn, onder zekere voorwaarden, aftrekbaar voor de belasting.

De bankrekening van de stichting is: NL11 INGB 0009194549

 

VERANTWOORDING 2018

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2018
  2018 € 2018 €         2017 € 2017 €
BATEN          
Interest   12.387      12.411
Donaties   10.020      10.194
Giften   19.784      22.202
Leningen vrijgevallen                0        3.098
Bijdragen   2.090        4.500
Collecten   2.835           587
    47.116       52.992
           
LASTEN          
Bijdragen Cedrah 48.748     40.500  
Accountantskosten 1.165              0  
Algemene kosten 2.003       2.559  
Interest 342       340  
    52.258      43.399
           
Resultaat boekjaar   -5.142        9.593

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

   
   
             
ACTIVA   31-12-2018   31-12-2017      PASSIVA  31-12-2018    31-12-2017  
             
Beleggingen       Eigen vermogen    
Lening Nebo 225.000  225.000   Stichtingskapitaal 227          227
        Algemene reserve 95.579 93.652
          95.806      93.879
Vorderingen            
Diverse vorderingen 12.387    12.375   Fondsen 101.755    108.823
             
Liguide middelen       Schulden    
ING-rekeningen 24.644    32.178   Leningen o/g 21.142      21.446
        Bijzondere leningen 21.566      21.566
        Verplichtingen huizen 18.299      21.089
        Te betalen kosten    3.463        2.750
          64.470      66.851
  ________   ________        _______      _______
  262.031   269.553     262.031     269.553