Vrienden van Cedrah

Financiële verantwoording

 

Het doel van de Vriendenstichting is gelden bijeen te brengen voor steun aan de bewoners en de ouderen in de verschillende zorgcentra van Cedrah in de provincies Zeeland en Zuid-Holland.

De stichting heeft de ANBI – status verkregen. Giften en bijdragen zijn, onder zekere voorwaarden, aftrekbaar voor de belasting.

De bankrekening van de stichting is: NL11 INGB 0009194549

 

VERANTWOORDING 2020

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET BOEKJAAR 2020
  2020 € 2020 €         2019 € 2019 €
BATEN          
Interest   9.075      11.472
Donaties   9.047     9.397
Giften   32.925      20.589
Subsidies                6.173       6.964
Bijdragen   650      850
Collecten   948          1.909
Legaten    17.851       0
     76.669      51.181
LASTEN          
Bijdragen Cedrah 69.533     72.386  
Accountantskosten 0             1.099  
Algemene kosten 362       938  
Interest 0      342  
    69.895      74.423
           
Resultaat boekjaar   6.774      -23.242

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

   
   
             
ACTIVA   31-12-2020   31-12-2019      PASSIVA  31-12-2020    31-12-2019  
             
Beleggingen       Eigen vermogen    
Lening Nebo 165.000  165.000   Stichtingskapitaal 227          227
        Algemene reserve 72.781 80.167
          73.008      80.394
Liguide middelen            
ING-rekeningen 62.287    34.543   Fondsen 83.085   68.925
             
        Schulden    
          Leningen o/g 18.142      19.642
        Bijzondere leningen 21.566      21.566
        Verplichtingen huizen 5.465      6.376
        Te betalen kosten    26.021          2.640
          71.194      50.224
  ________   ________        _______      _______
  227.287   199.543     227.287     199.543